Een belangrijke taak

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan, waarin vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders mee kunnen praten en mee kunnen denken over diverse onderwerpen die de school en het schoolklimaat aangaan. De MR van De Blokwei heeft vier leden: twee vertegenwoordigers vanuit elke geleding: leerkrachten en ouders. De directeur woont als adviserend lid de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur. Elke geleding heeft bepaalde instemming- en adviesbevoegdheden. In het MR-reglement staat precies omschreven over welke zaken één of beide geledingen adviseren of waar hun instemming voor nodig is. De MR beschikt over een budget dat via het schoolbestuur beschikbaar wordt gesteld. Leden van de medezeggenschapsraad worden voor een termijn van drie jaar gekozen.

 

De MR vergadert zes tot zeven keer per jaar. Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende personen:

 

Namens het team:  

lid, tevens lid GMR

Mevr. S. Jacobs

Voorzitter / penningmeester

Mevr. Kitty Kuijstermans

Namens de ouders

Ouderlid

Mevr. Avalon Gommeren

Ouderlid

Mevr. Martine van de Kar

 

GMR

Sinds 1998 is er een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle KPO-scholen van vertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat er naast de medezeggenschapsraden die er zijn, ook nog een overkoepelende raad is. Deze GMR houdt zich bezig met alle bovenschoolse zaken. Mocht u belangstelling hebben voor het werk van de MR of de GMR dan bent u uiteraard welkom bij de vergaderingen. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR.