Handige info

Op De Blokwei staat uw kind centraal! Wij bieden onze leerlingen een omgeving waarin ze graag zijn en worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Zij voelen zich hier veilig en gewaardeerd. Mede dankzij ons onderwijsconcept BAS vindt uw kind op De Blokwei een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin presteren, samenwerking, maar ook zelfstandig werken aangemoedigd worden. En hechte band met de ouders van onze leerlingen vinden wij zeer belangrijk. Samen met u als ouder werken wij aan het mooiste doel dat er is: het tot bloei en ontwikkeling laten komen van uw kind! 

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie30 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Peuterspeelzaal

Op diverse locaties in Roosendaal zijn Kober peutergroepen gevestigd. Onze visie op onderwijs sluit mooi aan op de visie van Kober. Vanuit Basisschool De Blokwei werken wij nauw samen met de peutergroepen. Wij onderhouden met alle peutergroepen een goed contact. Veel kinderen komen van Peutergroep de Appel/Jeroen Bosch of elders in de omgeving.

Tussen- en Buitenschoolse opvang

Kober heeft meer dan 185 locaties in West-Brabant en is onze samenwerkingspartner op het gebied van kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang. De professionele medewerkers van Kober hebben aandacht voor wie je kind is, wat het in zich heeft en hoe het zich in alle vrijheid kan ontwikkelen. Daarnaast heeft Kober aandacht voor u als ouder, zodat je met een gerust hart je eigen dingen kunt doen. Kober biedt Voorschoolse Opvang, Tussenschoolse Opvang en Naschoolse Opvang aan.

Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden. Kober kinderopvang verzorgt, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Op de school of bij de overblijfcoördinator kunt u aanmeldingsformulieren ophalen.

De Buitenschoolse Opvang wordt op De Blokwei zeker ook geregeld! Wij bieden u goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar, op onze BSO. Op de school of bij de coördinator van Kober kunt u aanmeldingsformulieren ophalen.

Voor meer informatie: www.kober.nl

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Samen geven we kleur aan de Blokwei!

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Welkom op De Blokwei' geldt niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u als ouder/verzorger. Uw betrokkenheid bij ons als school wordt zeer op prijs gesteld.

We zijn dan ook erg blij met de enthousiaste Ouderraad die samen met het team activiteiten in en rond de school organiseert. Ook is er een Medezeggenschapsraad, waarin ouders op beleidsmatig gebied meedenken over de school en instemming- en adviesrecht hebben.

Naast de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een klankbordgroep met ouders. Deze klankbordgroep geeft adviezen aan de school op allerlei vlakken.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun zoon of dochter, voeren we op de Blokwei drieluikgesprekken. Op de Blokwei voeren we drie drieluikgesprekken per schooljaar. Deze gesprekken worden gevoerd tussen u als ouder(s), de leerling en de leerkracht en zijn ervoor bedoeld om samen het beste uit uw kind te kunnen halen om hem of haar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

De Blokwei heeft een actieve oudervereniging die in samenwerking met de leerkrachten tijdens het schooljaar tal van activiteiten voor de kinderen organiseert. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de schoolreis, sinterklaas- en kerstviering, een creatieve activiteit, de sportdag en een sponsorloop (tweejaarlijks). Alle activiteiten kunt u op de schoolkalender terugvinden. Momenteel bestaan wij uit 10 zeer gemotiveerde leden. Echter, om alle activiteiten ieder jaar weer te laten slagen zijn wij continu op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die de oudervereniging willen komen versterken en willen meedenken en helpen. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie, aarzel dan niet en neem contact op via or@deblokweikpo.nl of bezoek een van onze vergaderingen om te proeven wat het is om lid van de oudervereniging te zijn. We vergaderen gemiddeld zeven keer per jaar. Alle vergaderdata kunt u op de schoolkalender terugvinden.

U bent altijd van harte welkom!

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per kind.

 

Dagelijks bestuur Ouderraad De Blokwei

Voorzitter:  

Mevr. Judith Peeters 

Secretaris: 

Mevr. Elisa Swanink

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan, waarin vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders mee kunnen praten en mee kunnen denken over diverse onderwerpen die de school en het schoolklimaat aangaan. De MR van De Blokwei heeft vier leden: twee vertegenwoordigers vanuit elke geleding: leerkrachten en ouders. De directeur woont als adviserend lid de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur. Elke geleding heeft bepaalde instemming- en adviesbevoegdheden. In het MR-reglement staat precies omschreven over welke zaken één of beide geledingen adviseren of waar hun instemming voor nodig is. De MR beschikt over een budget dat via het schoolbestuur beschikbaar wordt gesteld. Leden van de medezeggenschapsraad worden voor een termijn van drie jaar gekozen.

 

De MR vergadert zes tot zeven keer per jaar. Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende personen:

 

Namens het team:  

lid, tevens lid GMR

Mevr. S. Jacobs

Voorzitter / penningmeester

Vacature

Namens de ouders

Ouderlid

Mevr. Avalon Gommeren

Ouderlid

Mevr. Maartje Hagenaars

 

GMR

Sinds 1998 is er een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle KPO-scholen van vertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat er naast de medezeggenschapsraden die er zijn, ook nog een overkoepelende raad is. Deze GMR houdt zich bezig met alle bovenschoolse zaken. Mocht u belangstelling hebben voor het werk van de MR of de GMR dan bent u uiteraard welkom bij de vergaderingen. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR.

 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-540 845.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.