Handige info

Op De Blokwei staat uw kind centraal! Wij bieden onze leerlingen een omgeving waarin ze graag zijn en worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Zij voelen zich hier veilig en gewaardeerd. Mede dankzij ons onderwijsconcept 'werken volgens het BAS-principe' vindt uw kind op De Blokwei een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin presteren, samenwerking, maar ook zelfstandig werken aangemoedigd worden. En hechte band met de ouders van onze leerlingen vinden wij zeer belangrijk. Samen met u als ouder werken wij aan het mooiste doel dat er is: het tot bloei en ontwikkeling laten komen van uw kind! 

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Peuterspeelzaal

Op diverse locaties in Roosendaal zijn Kober peutergroepen gevestigd.  Zo ook op de Blokwei. Onze visie op onderwijs sluit mooi aan op de visie van Kober. Op Basisschool De Blokwei werken wij nauw samen met de Kober peutergroep De Blokwei. Daarnaast onderhouden we contact met externe peutergroepen. Er komen namelijk ook regelmatig kinderen van peutergroepen elders in de omgeving. 

Tussen- en Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse opvang wordt op de Blokwei zeker goed geregeld! Wij werken samen met de naast gelegen professionele kinderopvang De Blokkentrein voor kinderen van 0-13 jaar. Op de school of bij De Blokkentrein kunt u informatie ophalen. Daarnaast gaan er vanuit onze school ook kinderen naar Kreukelz, Domino's en andere externe BSO's. 

 

 

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd om over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes, etc.

Samen geven we kleur aan de Blokwei!

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

'Welkom op De Blokwei' geldt niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u als ouder/verzorger. Uw betrokkenheid bij ons als school wordt zeer op prijs gesteld.

We zijn dan ook erg blij met de enthousiaste Ouderraad die samen met het team activiteiten in en rond de school organiseert. Ook is er een Medezeggenschapsraad, waarin ouders op beleidsmatig gebied meedenken over de school en instemming- en adviesrecht hebben.

Naast de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een Klankbordgroep met ouders. Deze Klankbordgroep geeft adviezen aan de school op allerlei vlakken.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun zoon of dochter, voeren we op de Blokwei drieluikgesprekken. Wij noemen dit BLOK-gesprekken (Blokwei- Leerkracht- Ouder- Kind gesprekken). Op de Blokwei voeren we drie BLOK-gesprekken per schooljaar. Deze gesprekken worden gevoerd tussen u als ouder(s), de leerling en de leerkracht en zijn ervoor bedoeld om samen het beste uit uw kind te kunnen halen om hem of haar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Daarnaast zijn er 2 keuzegesprekken per schooljaar waar u als ouder, of de leerkracht, op kan intekenen op een gericht ontwikkelingsgebied.

De Blokwei heeft een actieve oudervereniging die in samenwerking met de leerkrachten tijdens het schooljaar tal van activiteiten voor de kinderen organiseert. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de schoolreis, sinterklaas- en kerstviering, een creatieve activiteit, de sportdag en een sponsorloop (tweejaarlijks). Alle activiteiten kunt u op de schoolkalender terugvinden. De oudervereniging bestaat uit circa 10 zeer gemotiveerde leden. Echter, om alle activiteiten ieder jaar weer te laten slagen zijn wij continu op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die de oudervereniging willen komen versterken en willen meedenken en helpen. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie, aarzel dan niet en neem contact op via or@deblokweikpo.nl of bezoek een van onze vergaderingen om te proeven wat het is om lid van de oudervereniging te zijn. We vergaderen gemiddeld zeven keer per jaar. Alle vergaderdata kunt u op de schoolkalender terugvinden.

U bent altijd van harte welkom!

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij KPO en daarmee ook op De Blokwei is het samen vieren een essentiële en voorwaardelijke levenservaring voor kinderen. Om in de basis dit te garanderen voor alle kinderen en de toenemende kansenongelijkheid tussen kinderen te verkleinen, maken we geberuik van het budget: Het leven vieren. Dat betekent dat het schoolbestuur per kind, per schooljaar, een basisbedrag ten behoeve van vieringen en bijzondere activiteiten ter beschikking stelt. 

Daarnaast zal de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor het mogelijk maken van een jaarlijkse schoolreis (ongeveer 30,00 euro per leerling) en een schoolkamp in groep 8 (ongeveer 60,00 euro per leerling). Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van deelname aan activiteiten. Wel mag de school besluiten een activiteit niet door te laten gaat of aan te passen als er onvoldoende financiering voor is. 

 

Dagelijks bestuur Ouderraad De Blokwei

Voorzitter:  

Mevr. Judith Peeters 

 

Mevr. Kirsten van Meer

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan, waarin vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders mee kunnen praten en mee kunnen denken over diverse onderwerpen die de school en het schoolklimaat aangaan. De MR van De Blokwei heeft vier leden: twee vertegenwoordigers vanuit elke geleding: leerkrachten en ouders. De directeur woont als adviserend lid de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur. Elke geleding heeft bepaalde instemming- en adviesbevoegdheden. In het MR-reglement staat precies omschreven over welke zaken één of beide geledingen adviseren of waar hun instemming voor nodig is. De MR beschikt over een budget dat via het schoolbestuur beschikbaar wordt gesteld. Leden van de medezeggenschapsraad worden voor een termijn van drie jaar gekozen.

De MR vergadert zes tot zeven keer per jaar. Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende personen:

Namens het team:  

Personeelsgeleding - voorzitter, tevens lid GMR 

Mevr. Simone Jacobs

Personeelsgeleding 

Mevr. Julia Wennekes

Namens de ouders:

Oudergeleding - secretaris

Mevr. Avalon Tegelaar - Gommeren

Oudergeleding

Mevr. Yvette Buijs

 

GMR

Sinds 1998 is er een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle KPO-scholen van vertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat er naast de medezeggenschapsraden die er zijn, ook nog een overkoepelende raad is. Deze GMR houdt zich bezig met alle bovenschoolse zaken. Mocht u belangstelling hebben voor het werk van de MR of de GMR dan bent u uiteraard welkom bij de vergaderingen. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR.

 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-540 845.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt