Kwaliteit

Samen met u als ouder werken wij aan het mooiste doel dat er is: het tot bloei en ontwikkeling laten komen van uw kind! Onderwijskwaliteit is daarbij van groot belang. En wat dat betreft is De Blokwei een school 'in beweging'. Wij vinden dat werken aan kwaliteit nooit ophoudt en staan open voor veranderingen. We zijn steeds vernieuwend bezig, zonder de goede zaken uit het oog te verliezen. Het BAS-concept biedt ons als school de gelegenheid om structureel te werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Alles is erop gericht onze leerlingen zoveel mogelijk maatwerk te bieden tijdens hun ontwikkeling.

Hoe werken wij verder aan onze kwaliteit 

Het BAS-concept is niet de enige manier waarop wij aan onze kwaliteit werken. Er zijn nog vele andere manieren. Zo werken wij met een leerlingvolgsysteem dat leerkrachten goed inzicht geeft in de vorderingen van hun leerlingen. Zo kunnen zij, waar nodig samen met de intern begeleider, hun instructie aanpassen en eventuele achterstanden oppakken. Bovendien werken alle KPO-scholen, dus ook De Blokwei, met het kwaliteitszorgsysteem WMK-PO dat de sterke en zwakkere punten van onze organisatie en onze leerkrachten laat zien. Ook daarmee kunnen wij gericht werken aan verbetering.

Uiteraard vinden we het ook erg belangrijk om te weten wat de ouders, onze leerlingen en onze teamleden vinden van onze kwaliteit. Daarom houden we minimaal eens per vier jaar tevredenheidspeilingen. De uitslagen hiervan vormen mede de uitgangspunten voor ons toekomstige beleid. Wij zijn er trots op dat onze school momenteel het basisarrangement van de Onderwijsinspectie heeft. Dit betekent dat de Inspectie vertrouwen heeft in onze onderwijskwaliteit. Meer weten over onze kwaliteit? Kijk op ons Schoolvenster

Toekomstvisie

Natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken. Uiteindelijk leidt dit alles tot ons belangrijke einddoel; uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven.