Kwaliteit

Samen met u als ouder werken wij aan het mooiste doel dat er is: het tot bloei en ontwikkeling laten komen van uw kind! Onderwijskwaliteit is daarbij van groot belang. En wat dat betreft is De Blokwei een school 'in beweging'. Wij vinden dat werken aan kwaliteit nooit ophoudt en staan open voor veranderingen. We zijn steeds vernieuwend bezig, zonder de goede zaken uit het oog te verliezen. Het werken volgens het BAS-principe biedt ons als school de gelegenheid om structureel te werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Alles is erop gericht onze leerlingen zoveel mogelijk maatwerk te bieden tijdens hun ontwikkeling.

Hoe werken wij verder aan onze kwaliteit 

Het werken volgens het BAS-principe is niet de enige manier waarop wij aan onze kwaliteit werken. Er zijn nog vele andere manieren. Zo werken wij met een leerlingvolgsysteem dat leerkrachten goed inzicht geeft in de vorderingen van hun leerlingen. Zo kunnen zij, waar nodig samen met de intern begeleider, hun instructie aanpassen en eventuele achterstanden oppakken.

Bovendien werken alle KPO-scholen, dus ook De Blokwei, structureel met diverse middelen om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen:

  • In het jaarplan van de school is aangegeven welke kwaliteitstrajecten wij graag willen realiseren. De duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per jaar geëvalueerd. Ook vragen we leerlingen, ouders en leraren naar hun meninig over de kwaliteit van onze school. Bovendien houden we regelmatig een Ouder-, Leerling- en Personeelstevredenheidspeiling. Eventuele verbeterpunten worden opgepakt.
  • KPO audit: Alle KPO-scholen worden periodiek onderworpen aan een audit. Een team, bestaande uit een directeur van een andere KPO-school en één of meer medewerkers van de afdeling onderwijs van het KPO-bestuur, komt een dag langs om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen. De audit geeft ons inzicht in de sterke en zwakkere punten van onze organisatie en onze medewerkers. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering.
  • Cito-toetsen: De leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken. Evaluatie van de toetsuitslagen vindt niet alleen plaats op individueel niveau, maar ook op groeps- en schoolniveau.
  • Onderwijs op maat: Waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de stof aan op het niveau van de individuele leerling. Door te werken met handelingsgerichte procesdiagnostiek wil de school de kwaliteit van de onderwijsondersteuning versterken en vergroten. Verder zal de school jaarlijks de kwaliteit van de onderwijsondersteuning evalueren en waar nodig verbeteren. Als onze leerkrachten worden daarop getraind, onder andere door middel van scholing, opleiding en intervisie.
  • Vastlegging: Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie. We gebruiken hiervoor diverse instrumenten als kwaliteitszorgsysteem. 

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen.

Wij zijn er trots op dat onze school momenteel het basisarrangement van de Onderwijsinspectie heeft. Dit betekent dat de Inspectie vertrouwen heeft in onze onderwijskwaliteit. Meer weten over onze kwaliteit? Kijk op ons Schoolvenster

Toekomstvisie

Natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken. Uiteindelijk leidt dit alles tot ons belangrijke einddoel; uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven.