Onderwijs

Op De Blokwei staat uw kind centraal! Wij bieden onze leerlingen een omgeving waarin ze graag zijn en worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Zij voelen zich hier veilig en gewaardeerd. Op De Blokwei vinden kinderen een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin presteren, samenwerking, maar ook zelfstandig werken aangemoedigd worden.

Optimale samenwerking

Op onze school is een goede samenwerking binnen het team, tussen onze leerlingen onderling en met hun ouders essentieel. De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal, zowel op het gebied van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, als op het gebied van hun sociale vaardigheden.

De Blokwei werkt volgens het BAS-principe

BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Met het BAS-principe willen we een doorgaande lijn realiseren in het leer- en ontwikkelproces vanaf groep 1/2 tot en met groep 8. De doorgaande lijn is geborgd in diverse documenten die in een tweejarige cyclus worden geëvalueerd. Belangrijk is dat we met BAS-uitgangspunten beter in staat zijn om passend onderwijs te bieden aan uw kind in de groep en met het actief betrekken van leerlingen bij het onderwijs. 

Dit betekent onder andere dat we handelingsgericht werken, de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld hebben (groepsoverzichten) en er middels onze groepsplannen invulling aan geven. Door met gedifferentieerde instructiemomenten te werken, kunnen we ‘onderwijs op maat’ bieden. Belangrijk hierbij is dat onze leerlingen zelfstandig kunnen werken. Dit is dan ook een vaardigheid waaraan we veel aandacht besteden. Zo ontstaat een leeromgeving die rekening houdt met de mogelijkheden van kind en school.

De Kanjermethode

KPO De Blokwei werkt volgend de Kanjermethode. De Kanjermethode is een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. De methode bestaat uit lesmateriaal voor de verschilende groepen van het basisonderwijs. De Kanjermethode heeft de volgende doelen die na een goed doorlopen programma kunnen worden bereikt:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes welke in de klas worden gevisualiseerd door vier kleuren petten:

 • Witte pet / Tijger: De tijger is een kanjer. Hij / zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf op en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen.
 • Rode pet / Aap: Positief aan de rode pet is dat hij / zij humoristisch en aardig is. Vaak zorgen deze voor vrolijkheid in de groep. Als het gedrag doorschiet dan neemt niemand hem of haar serieus, ook zichzelf niet. Hij / zij lacht overal om. Het is een meeloper en hij / zij versterkt hierdoor het gedrag van de vogel. 
 • Gele pet / Konijn: Positief aan de gele pet is dat hij / zij rustig en aardig is. Zorgen vaak graag voor de ander. Als het gedrag doorschiet dan heeft hij / zij een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf of anderen op. Loopt liever snel (bang) weg.
 • Zwarte pet / Vogel: Positief aan de zwarte pet is dat hij / zij stoer en aardig is. Vaak zijn dit de leiders in een groep. Als het gedrag doorschiet van vindt hij / zij zichzelf geweldig. En laat dat aan andere kinderen ook voelen. 

De Kanjermethode vormt een stevige en goede basis voor de gedragsregels en omgang met elkaar op school.