Zorg

Ook al zitten leerlingen van eenzelfde leeftijd veelal bij elkaar in één groep, we weten en ervaren dat iedere leerling zijn of haar eigen behoeften, capaciteiten en leerstijl heeft. Dankzij het werken volgens het BAS-principe wordt ieder kind dusdanig aangesproken dat hij of zij zich maximaal kan ontwikkelen. We hebben daartoe verschillende middelen en methodes in huis, bijvoorbeeld Cito-toetsen, groepsplannen en evaluaties. Ook werken wij met een observatie- en registratiesysteem. Als ouder wordt u uiteraard regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van uw kind. 

Als het iets moeilijker gaat

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw kind ergens moeite mee heeft of te weinig uitdaging krijgt. De leerkracht overlegt dan met u over welke hulp gewenst is. Samen met u worden vervolgens stappen ondernomen om uw kind die hulp of extra aandacht te bieden die het nodig heeft. 

Ondersteuningsplan

Alle kinderen hebben recht op kwalitatief goed en thuisnabij onderwijs dat aansluit op hun specifieke behoeften. Op De Blokwei willen wij, naast de basisondersteuning, ook breedteondersteuning bieden en ons ook richten op kinderen met extra zorgbehoeften. Dit kunnen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn, maar ook leerlingen met een achterstand. Mochten wij als school niet voldoende mogelijkheden hebben om de situatie van uw kind te verbeteren dan kunnen wij, na overleg met u, deskundigen inschakelen. De leerlingenzorg voor deze kinderen verloopt volgens een traject dat bestaat uit verschillende stappen. Deze stappen liggen vast in ons ondersteuningsplan

Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op het schoolversterkingsteam van De Blokwei, waar o.a. een orthopedagoog en een jeugdprofessional deel van uitmaken. Met de inzet van het schoolversterkingsteam en/of een externe deskundige beoogt de school een brede blik op de ondersteuningsbehoeften van zowel de school, de leraar als de leerling te waarborgen, het handelingsrepertoire van de school te vergroten en de kwaliteit op de onderwijsondersteuning te bewaken. De rol van de ouders vindt de school cruciaal, zeker bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De school zal de ouder in een vroeg stadium bij het onderwijsleerproces betrekken. Concreet betekent dit dat bij signalen van een niet volgens verwachting lopende ontwikkeling de school contact opneemt met de ouders van de betreffende leerling. Dit is verwerkt in de ondersteuningsstructuur, zoals vastgelegd in het schoolondersteuningsplan.